Ma shucha (worry not!)

In Bhagwad Gita, Lord Krishna makes an open declaration – सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा … More